مطالب علمی

بیماری های عفونی بخش اعظم بیماری های انسان در سطح دنیا را تشکیل می دهند. بسته به میزان رعایت بهداشت در جوامع مختلف، میزان ابتلا به این بیماری ها متفاوت است. بسته به عامل بیماری زا، بیماریهای عفونی به بیماری های باکتریایی. ویروسی، قارچی و انگلی تقسیم می شوند. با افزایش آگاهی بهداشتی افراد یک جامعه می توان از بروز بیماری های عفونی پیشگیری کرد.

در این قسمت از سایت شرکت آرین آساک شیمی دارو، مطالب مرتبط با خصوصیات میکروارگانیسمهای پاتوژن، بیماری زایی و بیماری های ایجاد شده توسط هر پاتوژن، روش های درمان، راه های پیشگیری و عوامل اپیدمیولوژی مرتبط، منطبق با سرفصل درسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده اند تا کاربران سایت به ویژه دانشجویان گروه پزشکی با مطالعه آنها بر اطلاعات خود بیفزایند.